Platby

Přehled plateb v MŠ 

úplata za předškolní vzdělávání
stravné

Způsob platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

bezhotovostní platební styk prostřednictvím inkasa nebo hotově

platby v hotovosti schvaluje nutno ředitelka školy

potřebný tiskopis si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny a je nutné ho vrátit zpět ke kontrole, že je byl dán souhlas k inkasu.

Prosíme rodiče, aby si každý měsíc kontrolovali výpis, zda platby za stravné a školné odešly. V případě problému okamžitě kontaktujte vedoucí školní jídelny nebo ředitelku školy, problém je nutno řešit aby se předešlo narůstání dlužné částky.

Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanoví výši  měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku.

Při svém rozhodování o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání  ředitelka školy postupuje souladu s 6 § odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2023/2024  stanovila ředitelka výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 400,- Kč.

Prázdninové měsíce, kdy je provoz omezen, po dohodě se zřizovatelem stanovila ředitelka výši úplaty

0,- Kč.

Děti, které dovrší 31. 8. věku 5 let a více, jsou od úplaty osvobozeny.

Platby za stravné – podrobně – naleznete v sekci (na liště) školní jídelna- platby.
Výše stravného:

Přesnídávka                       12,- Kč

Oběd                                   23,- Kč

Svačina                               11,- Kč

Celkem                                46,- Kč

Dítě v mateřské škole, které v příslušném školním roce dosáhne 7 let

Přesnídávka                        12,- Kč

Oběd                                    26,- Kč

Svačina                                11,- Kč

Celkem                                 49,- Kč

V celkové částce je započten pitný režim na celý den.

Způsob placení stravného a úplaty – alternativa – inkasem nebo hotově.

Inkasem: 

platba stravného bude stržena k 15. dni v měsíci na daný měsíc

platba úplaty za předškolní vzdělávání bude stržena k 16. dni v měsíci za daný měsíc

při ukončení docházky dítěte do MŠ bude přeplatek vrácen na účet zákonného zástupce dítěte v následující měsíc.

Hotově:

platba stravného a úplaty bude uhrazena do 15. kalendářního dne v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny v rozmezí hodin:

6.30 hodin – 8.30 hodin

14.00 hodin – 15.00 hodin 

V případě, že v daném měsíci neuhradíte výše jmenované platby, neprodleně kontaktujte vedoucí školní jídelny nebo ředitelku školy ohledně způsobu pozdější úhrady.

Telefon do kanceláře VŠJ: 318 627 014