Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 4. 2016 a dalšími právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů:
Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91, IČO: 7087900, zastoupená ředitelkou školy Jitkou
Černou, kontaktní telefon: 318627014, +420 774 130 182, e-mail: ms12.pribram@volny.cz

Kategorie osobních údajů:
Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:
 Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 Údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců
 Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku
Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo; Státní
občanství; Národnost; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Telefon; E-mail; Zdravotní
pojišťovna; Lékařské záznamy; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Alergie; Potvrzení o bezinfekčnosti; Zdravotní způsobilost; Léky; Potvrzení od lékaře; Podpis.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:
 zpracování je nezbytné pro splnění právních povinnosti, která se na správce vztahuje.
 Mezi základní právní předpisy patří: 561/2004 Sb., – Školský zákon; 563/2004 Sb., – Zákon o
pedagogických pracovnících; 14/2005 Sb., – Vyhláška o předškolním vzdělávání; 364/2005
Sb., – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení; 89/2012 Sb., – Občanský zákoník;
500/2004 Sb., – Správní řád; 75/2005 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé
vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické
činnosti pedagogických pracovníků; 27/2016 Sb.,- Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb., – Zákon o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů; 262/2006 Sb., – Zákon zákoník práce; a další legislativa,
 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů
 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby
 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva
 a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Účely zpracování osobních údajů:
 plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací
 plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy
 správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se
smluvními stranami
 zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů, budov a pozemků školy
Uchování osobních údajů:
Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly
shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

Ochrana osobních údajů:
Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Práva subjektu údajů:
Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:
 na přístup k osobním údajům,
 opravu na aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu,
 požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas
 pokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se
domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava
poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů:
Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91, IČO: 70887900, zastoupená ředitelkou školy Jitkou Černou, telefon: 318627014; +420 774 130 182; e-mail: ms12.pribram@volny.cz nebo kontaktováním pověřence školy: Ing. Michaela Kubová, tel. +420 705 113 029, e-mail: pover.kubova@email.cz.